Sun and Wind

Sun and Wind: Universal Renewables for Local Sustainability

Projekti tegevused: Sun and Wind toetas efektiivset ja kestvat kohalike taastuvate energiaallikate (ressurssi) kasutamist, laiendades kasutatavate kütuste valikut – seda läbi koostöö, ühiste uuringute, parema planeerimise, pilootlahenduste ning kogemuste vahetuse projekti piirkonnas Lõuna-Eestis ja Loode-Venemaal.

Projektis hinnati energiasäästu ja taastuvate allikate kasutamise võimalusi projekti piirkondades, rajati näidisobjektid kohaliku taastuva ressurssi kasutamiseks ning suurendati kohalike omavalitsuste ametnike ja kogukonna liikmete arusaama taastuvenergiast ning energiasäästust. Julgustati ja kutsuti neid üles rakendama energiasäästu ja taastuvate energiaallikate kasutamist, seda nii omavalitsuse kui üksikisikute tasandil.

Loodi kuus lokaalset näidislahendust, kus kasutatakse päikese, tuule, biomassi või maasoojuse energiat.

Viidi läbi laiaulatuslik uuring kohalike taastuvate energiaallikate kasutamise hindamiseks. Uuringu tulemusena pakuti välja tehnilised ja finantsmajanduslikud (vajadusel ka organisatsioonilised) võimalused nende allikate kasutuselevõtuks energiamajanduses.

Projekti vältel toimus elanikkonna järjepidev teavitamine ja harimine energiateemadel, muuhulgas kaasajastati Rõuge kooli energiaklassi ning viidi läbi nii kohalikke kui rahvusvahelisi energiapäevi noortele ja peredele. Täiskasvanutele toimus neli energiasäästu ja tastuvate energiaallikate kasutamise teemalist seminari.

Projekti rahastas Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Projekti eelarve: 936 126 € (sh ERDF toetus 842 513 €)

Projekti kestus: 2013−2014

Projekti eesmärk: Toetada efektiivset ja kestvat kohaliku taastuvate energiaallikate (ressurssi) kasutamist, laiendada kasutatavate kütuste valikut.

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.