Meshartility

Measure and Share Data With Utilities for the Covenant of Mayors

Projekti tegevused: Projekti tulemusena loodud tugistruktuurid toetavad piirkondi Säästva Energiamajanduse Tegevuskavade (ik SEAP – Sustainable Energy Action Plan) koostamisel, mille jaoks on CO2 heitkoguste lähteinventuur üks tähtsamaid komponente. 

Mershatility hõlmas omavalitsusi, energiaettevõtteid ning energeetika-alaseid nõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid 12-st riigist (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Eesti, Saksamaa, Itaalia, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania).

Eestis loodi SEAPid järgmistele Linnapeade paktiga* liitunud omavalitsustele: Võru linn, Tartu linn, Jõgeva linn, Rõuge vald.

*Linnapeade Pakt on üle-euroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Paktile allakirjutanute siht on saavutada ja ületada 2020. aastaks Euroopa Liidu eesmärk vähendada CO2 heitkoguseid 20%.

 

     

Projekti rahastas Euroopa Liidu Intelligent Energy Europe programm.

Projekti eelarve: 2 300 366 € 

Projekti kestus: 2012−2015

Projekti eesmärk: Eedendada erinevate töövahendite ning -lahenduste kasutamist andmete vahendamisel energiaettevõtete ning kohalike omavalitsuste vahel. 

Projekti tulemused:

Projektis tegeleti kohalike omavalitsuste, kommunaalteenuste pakkujate ja nendega seotus ühendustega kaheteistkümnes projektiriigis. Neid kaasati erinevatesse tegevustesse, sealhulgas:

 • Euroopa Liidu ja siseriiklike seadusandlike ning vabatahtlike õigusaktide parem mõistmine kahel üleeuroopalisel ning mitmetel riiklikel ümarlaudadel igas projektiriigis.
 • Erinevates riikides andmete kogumise ja jagamisega seotud kogemuste uuringu läbiviimine.
 • Seniste heade kogemuste vahetamine; andmete jagamine, koostöö omavalitsuste ja kommunaalettevõtete vahel, säästva energiamajanduse tegevuskavade koostamine usaldusväärsete andmete põhjal.

Projekti partnerid:

 • Murcia Regiooni Energiaagentuur (Hispaania)
 • STRATAGEM Ltd (Küpros)
 • Sogesca s.r.l. (Itaalia)
 • Ekodoma (Läti)
 • APoola Omavalitsuste Liit “Energie Cités” (Poola)
 • ICLEI Euroopa  Sekretariaat GmbH (Saksamaa)
 • Savinjska Energiaagentuur (Sloveenia)
 • Kohalike Omavalitsuste Liit (Malta)
 • Musta Mere Energiauuringute Keskus (Bulgaaria)
 • Küprose Energiaagentuur (Küpros)
 • ENEL distribution (Itaalia)
 • Energiaextremadura (Hispaania)
 • Bukaresti Energiaagentuur (Rumeenia)
 • Tartu Regiooni Energiaagentuur (Eesti)
 • Säästva Arengu Ühing (Horvaatia)
 • Itaalia Põliskülade Ühendus (Itaalia)
 • Dubrovnik Nerteva Maakonna Arenguagentuur (Horvaatia)

Projekti koduleht: http://www.meshartility.eu/(inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.