CAMS2019-09-13T10:09:45+00:00

CAMS

Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects

 

Kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise sünergiad energiatõhususe projektides

CAMSi platvormi tegevused: Energiatõhususe tõstmisel tuleks ühtlasi maandada kliimariske ja vähendada haavatavusest kliimamuutustest. Hoonete renoveerimisel saab nende kliimakindlust erakordsete ilmastikunähtuste vastu tõsta päikesearhitektuuriliste lahendustega ning süsinikuneutraalsete, eelkõige puit-ehitusmaterjalide ja murukatuste abil; mis ühtlasi tekitab vähem kasvuhoonegaaside heidet või suurendab nende sidumist. Samuti teenib nii leevendamise kui kohanemise ühiskasu hajutatud energiatootmine taastuvatest allikatest.

CAMS-i platvormi eesmärk on koondada ja levitada viimaste aastate energiatõhususprojektide teadmust, kogemust ja õppetundest, lisandades sinna kliimamuutustega kohanemise tingimusi ja tegevusi. CAMS platvorm koostab energiaauditite andmebaasi kohanemismooduliga täiendatud metoodika alusel, hindab ja ühtlustab hoonete energiatõhususe kriteeriume, uuendab hoonete renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi ning teeb ettepanekuid kliimamuutuste leevendamise ja kliiamuutustega kohanemise ühiskasu saavutamiseks.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 1 046 503 € (sh ERDFi toetus 745 435,09 €, ENI / Vene toetus 98 761,50 €)
TREA eelarve: 180 600 €

Projekti kestus: 2019−2021

Projekti eesmärk: Energiaauditite metoodika täiendamine kohanemisvajadustes, hoonete renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi koostamine ning poliitikatoe pakkumine kliimamuutustega leevendamise ja kohanemise koostoime saavutamiseks

Platvormiprojekt uuendab energiaauditeerimist, lisandades sinna kliimamuutustega kohanemise mõõtme. Samas peetakse silmas protsessi üldist kvaliteeti, kulutõhusust ja kiirust. Projekt võrdleb ja ühtlustab Läänemere riikide erinevaid meetodeid ja energiatõhususe norme kiiresti arenevas valdkonnas. Läänemereriikide energiaauditite andmekogu, mis sisaldab võrdluse ja visualiseerimise vahendeid ning hõlmab lisaks leevendamisele ka kohanemiseesmärke, võimaldab ekspertidel ja ametnikel parandada riikide vahelist teadmus- ja tehnosiiret. See võimaldab ka täiendada korterelamute renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi, mis aitab levitada erialateadmisi ja edendab kutseala rahvusvahelises koostöös.  Valdkonna strateegiliseks arendamiseks pakub CAMS platvorm hiljuti lõppenud energiatõhususe projektide alusel välja juhiseid ja poliitikameetmeid kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise ühisosaks energiatõhususe tegevustes.

Platvorm tutvustab mitmete Läänemere piirkonna ja üle-euroopaliste energiatõhususe projektide parimaid praktikaid ja uuenduslikke metoodikaid. CAMS platvorm koondab teadmisi ja kogemusi järgmistest projektidest: Effect4Buildings, LowTemp, Area 21, CO2Community, ActNow, SUMBA, BEA-APP ja HERON, SIM4NEXUS (Läänemere Interregi projektid) ning Horisondi 2020 programmi projektid RDI2CluB, ENLARGE, PANEL 2050 ja ACREE.

Platvormiprojekti kaasatakse ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste ametnikke, energiaaudiitoreid ja -eksperte, tarbijarühmade esindajad ja ühendused, ehitus- ja energiasektori ettevõtjaid, elamumajanduse ja ärisektori esindajaid.

Projekti tulemused:

 • Läänemere piirkonna energiaauditite ülevaade
 • Hoonete renoveerimise ja teenindussektori energiaauditite andmebaas
 • Juhised energiaauditeerimise edendamiseks leevendamise-kohanemise ühisosas
 • Korterelamute energiatõhusa renoveerimise kvalifikatsiooniprogramm
 • Aruanne kliimamuutustega kohanemise meetmetest Läänemere piirkonna energiatõhususe projektides
 • Juhised energiatõhususe projektide kliimakindluse saavutamiseks
 • Ettepanekud kliimamuutustega kohanemise osas ESIFi 2021-2027 kavandamisel

Projekti partnerid:

 • Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti
 • Dalarna Maakonnavalitsus, Rootsi
 • Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaat, Rootsi
 • Läti Majandusministeerium, Läti
 • Poola Energiasäästu Sihtasutus Gdanskis
 • Balti Keskkonnafoorumi Läti osakond, Läti
 • Balti Keskkonnafoorumi Saksamaa osakond, Saksamaa
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Eesti
 • Peeter Suure nim. Peterburi Polütehniline Ülikool, Venemaa
 •  

Projekti koduleht: koostamisel

Projekti koordinaator: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.