Co2mmunity

Co-producing and co-financing renewable community energy projeccts

Projekti tegevused:

Co2mmunity populariseerib ja julgustab kogukondi looma taastuvenergial põhinevaid energiaühistuid (energia koostootmine, -kasutamine ja -rahastamine), hangib kogemusi Läänemere piirkonna riikide energiaühistutelt ning loob tervikliku juhenddokumendi riiklikele ja piirkondlikele institutsioonidele, et tuua kogukonnaenergeetika teema jõulisemalt Läänemere piirkonna sotsiaalpoliitilistesse aruteludesse.

Kogukonnaenergeetika on jätkusuutlik võimalus suurendada taastuvenergeetika osakaalu energiatootmises. Saksamaal ja Taanis on pool taastuvenergia tootmisest kodanike omanduses, see võimaldab neil riikidel olla eeskujuks ja jagada kogemusi teiste Läänemere piirkonna riikidega, kus kogukondade ja inimeste kaasatus taastuvenergia tootmisse ja kasutamisse pole nii laialdane. Co2mmunity projekt koondab kõik Läänemere ümbruse riigid, toob kokku nende kogemused kogukonnaenergeetika arendamisel, pakub võimalusi kogemuste vahetuseks ning toetab nii riigi kui kogukonna tasemel võimekuse kasvu kogukonnaenergeetika projektide algatamiseks ja elluviimiseks. See on vajalik, et taastuvenergia osakaal suureneks ka edaspidi.

Projektis moodustatakse igas partnerriigis Energia Ühistootjate Kogukond (ingl k RENCOP – Renewable Energy Cooperative Partnerships), et nõustada olemasolevaid ja uusi kogukonnaenergeetika algatusi. Co2mmunity teine eesmärk on luua kogukonnaenergeetikat käsitlev terviklik dokument suurendamaks riikide ja regiooni erinevate taastuvenergia eest vastutavate otsustustasandite võimekust ja teadmisi kogukonnaenergeetika arendamisel.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 3 148 866 € (sh 2 447 847,26 € ERDF)
TREA eelarve: 145 915 € (sh 124 024,75 €)

Projekti kestus: 2017−2020

Projekti eesmärk: Kogukonnad toodavad, rahastavad ja kasutavad koos taastuvatel allikatel põhinevat energiat.

Projekti tulemused:

 • Digitaalne Läänemere piirkonna kogukonnaenergeetika projektide ja algatuste andmebaas.
 • Koondülevaade hetkeolukorrast kogukonnaenergeetika valdkonnas Läänemere regioonis.
 • Regionaalne sidusrühmade kaart iga partnerregiooni kohta, analüüs ning uute toetusgruppide loomise juhend.
 • RENCOP tegevuskava kohalikele omavalitsustele ning riigi ja kogu regiooni tasandi otsustajatele.
 • Riigispetsiifilised kogukonnaenergeetika käsiraamatud.
 • Poliitikadokument Läänemere piirkonna tasandi energeetika sidusrühmadele ja otsustajatele.
 • Loodetavasti hulgaliselt uusi kogukonnaenergeetika algatusi.

Projekti partnerid on 15 organisatsiooni kaheksast Läänemere piirkonna riigist:

 • Green City Energy AG (Saksamaa)
 • Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V. (Saksamaa)
 • Municipality of Middelfart (Taani)
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (Eesti)
 • Aalto University Foundation sr (Soome)
 • Green Net Finland (Soome)
 • Regional Council of South Ostrobothnia (Soome)
 • Thermopolis Ltd – Energy Agency of South Ostrobothnia (Soome)
 • Riga Planning Region (Läti)
 • Kaunas Regional Energy Agency (Leedu)
 • Lithuanian Energy Institute (Leedu)
 • Foundation for Sustainable Energy (Poola)
 • Energy Agency for Southeast Sweden (Rootsi)
 • Lund University (Rootsi)
 • CAU Kiel – Working Group Economic Geography (Saksamaa)

Projekti koduleht: http://co2mmunity.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Nele Ivask (nele.ivask@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.