SecureChain

Sustainable Biomass Energy

Projekti tegevused: SecureChaini projekti viis ellu rahvusvaheline projektimeeskond, kellel on väljapaistev kompetents biomassi, biokütuste, efektiivse tootmise, tooteahela juhtimise, klastrite, säästlikkuse, sertifitseerimise ja roheliste investeeringute vallas. Projekti tegevused hõlmasid kokku kuut Euroopa piirkonda Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Hispaanias, Kreekas ja Eestis.

Puit on endiselt Euroopa kasvava biokütuste turu peamine ressurss. Kohalikele biokütusprojektidele on stabiilse ressursivoo tagamine üks suuremaid väljakutseid, kuna see suurendab maakasutuse konkurentsi ning kasvatab sektori keskkonnamõju. Säästliku ressursikasutuse korral võib aga biokütuste sektor anda oma panuse kliimamuutuste vältimisele.

    

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 646457).

Projekti eelarve:  1 810 000 €

Projekti kestus: 2015−2018

Projekti eesmärk: Edendada säästlike biokütuste tooteahelaid maapiirkonnas, mis jälgivad keskkonnanõudeid ning on majanduslikult kättesaadavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Projekti tulemused:

Projektis pakuti Lõuna-Eesti biokütuste turul tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalust kandideerida innovatsioonivautšeritele, mis aitavad kaasa säästva tahke biokütuse kasutuselevõtule ja/või sellest energia tootmisele.

Innovatsioonivautšerite eesmärk oli ärgitada ettevõtteid avastama uusi äriideid, mis aitavad kaasa säästva biokütuste süsteemide turu arengule piirkonnas. Kolm väikeettevõtjat said auhinnaks mahuka SecureChaini innovatsioonimentorluse paketi, mis tähendas projekti konsortsiumi täiemahulist pühendunud toetust 30-kuulise perioodi jooksul ja mis sisaldas järgmist:
– Innovatsioonivautšer
– Tehniline hindamine
– Kohandatud koolitus ja juhendamine
– Elutsüklianalüüs
– Finatsmentorlus
– Säästvust tõendav sertifikaat

Eestis toetati innovatsiooniosakute kaudu järgmisi ettevõtjaid:

Taarapõllu talu mikrokoostootmisjaama arendamine − tasuvusarvutuse koostamine mikrokoostootmisjaamale, mis kasutab kütusena biomassi (puiduhaket); nõustamine finantseerimisallikate valimisel.
Talus vahetatakse vedelkütuse katel välja biomassil töötava puugaasi tehnoloogiaga koostootmisjaama vastu (seadme võimsus: 45 kW elektrienergiat ja 120 kW soojust). Kogu toodetav soojus kasutatakse täies mahus ära oma talus, tulevikus nähakse vajadust veel ühe samalaadse koostootmisseadme järele.

Ilmasaare küla biomassil mikrokoostootmisjaam − ökokogukond soovib arendada keskset energiatootmisüksust, mis on suunatud esmajärjekorras oma küla energiaga varustamisele, muuhulgas puitbiomassi muundamisele energiaks (soojuseks ja elektriks) puugaasigeneraatoril põhineva soojuse ja elektri koostootmisseadme vahendusel. I etapis paigaldatav seade on elektrilise võimsusega 45 kW ja soojusliku võimsusega 110 kW. Elektri tootmiseks kavandatakse lisaks päikesepaneelide (PV-paneelid) paigaldamist.

Starfeld OÜ koostootmisjaama arendamine − tahkel biokütusel töötava Ala-Talkkari uue ja innovaatilise mikrokoostootmisjaama (kuni 11 kW elektrienergiat) Dynamo (ORC tehnoloogial põhinev) kasutuselevõtu analüüs Eesti tingimustes, teadlikkust tõstvate seminaride läbi viimine ning tootega tutvumine tehases ja/või arenduskeskuses tootest huvitatud klientidega. Eesmärk on analüüsida mikro koostootmisjaama võimalusi ja kasumlikkust lokaalseks energia tootmiseks tahke bioenergia baasil, vähendades seeläbi fossiilsete kütuste kasutamist ja energia ning kütuse transporti pikkade vahemaade tagant.

Projekti partnerid:

  • IIWH Internationales Institut für Wald und Holz NRW e.V. (Saksamaa)
  • BTG Biomass Technology Group BV (Holland)
  • UPC Polytechnical University of Catalonia (Hispaania)
  • ESS Energikontor Sydost (Rootsi)
  • BOKU Universität für Bodenkultur, Institut für Abfallwirtschaft (Austria)
  • CLUBE Cluster of Bioenergy & Environment of Western Macedonia (Kreeka)
  • DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Saksamaa)
  • CBI Climate Bonds Initiative (Suurbritannia)
  • CERTH Centre for Research and Technology Hellas, Chemical Process and Energy Resources Institute (Kreeka)
  • CTFC Forest Technology Centre of Catalonia (Hispaania)

Projekti koduleht: http://www.securechain.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Neeme Kärbo (neeme.karbo@trea.ee, +372 507 8835), Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.