Veebinaril „Tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmine ressursitõhususe parendamise ja taastuvenergia suurema kasutamise abil“, mis toimus 15. juunil, arutati eelmise perioodi meetme üle ning tutvustati uue perioodi plaane. Tagasisidet eelmise perioodi meetme kohta andsid tagasisidet kogenud energiaaudiitorid ja erialaliitude esindajad ning kõik nad tegid soovitusi ja ettepanekuid meetme parendamiseks. Tutvustati ka taastuvate energiaallikate rakendamise kohta ressursitõhususe meetme raames, milleks olid joogitootja A. Le Coqi biogaasi tootmine heitveest ja heitsoojuse kasutamine ning kalatööstusettevõtte AS JAPS päiksepaneelide paigaldamine ja seniste tõstukite vahetamine elektritõstukite vastu.

Toodi välja, et meetme järjepidevus ja tingimused võiksid olla järjepidevad ja tingimused vähem muutuvad, sest ettevõtted teevad pikemaid plaane ja sel juhul oleks võimalik paremini oma tegevusi planeerida. Väga kiideti ja tõsteti esile ressursiauditeid kui väga häid vahendeid, kus väline ekspert toob lisateavet ja uusi ideid ettevõtte keskkonna ja ressursitootlikkuse tõstmiseks. Eriti kasulikud on need väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus ettevõttesisene teadmine on üldjuhul väiksem ja ka investeerimisvahendid väiksemad. Tehti ka ettepanekuid näiteks projektitaotluste hindamisel võiks lisapunke saada taastuvate energiaallikate rakendamisel või taastuv energiaosakaalu tõstmisel. Taastuvenergia edendamisega seotud ettepanekuks oli ka see, et iga energia- ja ressursiaudiitor võiks iga auditi puhul hinnata taastuvenergia ja heitsoojuse potentsiaali. Viimane ei ole tänasel päeval nõutud, kuid selle ülevaate andmine võiks suunata ettevõtteid ka oma rahadest kulutõhusatesse taastuvenergia projektidesse investeerima, mis vähendaks ettevõtete süsinikuheiteid ning aitaks täita riikike kliimaeesmärke.

Keskkonnaministeeriumi esindaja tõi välja, et seni on meetme raames koolitatud 53 ressursitõhususe spetsialisti ja on toetatud 132 ressursiauditit kogusummas 0,69 miljonit eurot. Toetusotsus investeeringutoetuseks on tehtud  173 projektile kogu toetuse summaga 67,8 miljonit eurot – projektide investeeringutemaht koos ettevõtete omaosalusega on 198 miljonit eurot. Seni on lõpetatud 74 projekti. Uue Euroopa Liidu finantsperioodi arutelud Euroopa Komisjoniga tänasel päeva alles käivad ja ei ole võimalik rääkida täpsematest toetussummades, kuid ressursitõhususe meede jätkub 2022. aastal vähesel määral muudetud kujul.

Veebinar toimus Interreg Europe programmist finantseeritud projekti Resindustry toetusel. RESINDUSTRY projekti, uudiste, sündmuste ja erinevate tööstuses kasutatavate keskkonnajalajälge vähendavate praktikate kohta leiad infot järgmiselt lingilt: www.interregeurope.eu/resindustry.

Veebinar “Tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmine ressursitõhususe parendamise ja taastuvenergia suurema kasutamise abil“ toimus 15. juunil 2021. aastal Microsoft Teams vahendusel

 

www.interregeurope.eu/resindustry

www.facebook.com/RESindustryProj

www.trea.ee/eng/projects/resindustry