Uue Horizon 2020 teadus ja innovatsiooni programmi raames on avanenud mitmed Euroopa Liidu poolsed rahastamisvõimalused energiasäästu projektidele. Horizon 2020 programmi kogu eelarve on 80 miljardit eurot ning esimese kahe aasta jooksul on taotlusteks mõeldud 15 miljardit eurot. Rahastus on mõeldud Euroopa teadmiste põhise majanduse edendamiseks ja inimeste elusid mõjutavate küsimuste lahendamiseks. Energiasäästuga seonduvalt tasub välja tuua järgnevad valdkonnad:

 

Targad linnad ja kogukonnad (2014. aasta kutse eelarve 92 miljonit eurot)

Selle kutse sihiks on toetada uuringuid kõrge turupotentsiaaliga lahenduste leidmiseks valdkondades nagu energiatõhusus naabruskonnas, digitaalteenused ja informatsiooni edastamine kodanikele ning targad mobiilsusteenused. Näiteks EL rahastuse abil saaks arendada ligi null energia elamupiirkondi läbi kohalike energiaallikate tõhusama kasutamise, jätkusuutliku kortermajade renoveerimise ja IKT lahenduste rakendamise.

 

Konkurentsivõimeline süsinikuvaene energia(2014 eelarve 359 miljonit eurot)

Euroopa Liidu eesmärk on langetada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 20 protsenti 1990. aasta tasemest ning tulevikueesmärgiga langetada neid 80-95% aastaks 2050. Selle kutse eesmärgiks on toetada seda üleminekut läbi kogu innovatsiooniprotsessi jõustamise nii tehnilistes kui ka mitte tehnilistes aspektides. Üks lahendusi ootav väljakutse antud kutses on uue põlvkonna taastuvenergia allikatel põhinevate energiatehnoloogiate integreerimine tuleviku energiasüsteemidega.

Energiatõhusus (2014 eelarve 98 miljonit)
Tegevused antud kutse raames peavad tagama energiasäästu hoonete energiatarbimises ja tööstuses. Need kaks sektorit moodustavad vastavalt 40% ja 25% Euroopa liidu kogutarbimisest. Esimesed kutsed keskenduvad energiatõhusate lahenduste kohta uuringute ja demonstratsioonide läbiviimisele kui ka poliitikate rakendamise lihtsustamisele, kompetentside arendamisele ning energiatõhusate toodete, süsteemide ja teenuste turule sisenemiseks rahastuse mobiliseerimisele
Mobiilsus kasvu hüvanguks (2014 eelarve 375 miljonit eurot)
63% naftasaadustest kasutatakse ära transpordis ning transport vastutab 29%  CO2 heitkoguste eest Euroopa Liidus. Horizon 2020 peamisi eesmärke transpordi valdkonnas on innovatiivsete liikluskorralduse ja infosüsteemide, progressiivsete reisijateteenuste, tõhusa logistika, ehituse ja hooldustehnoloogiate kasutusele võtt. Esimesed kutsed keskenduvad näiteks madala heitkogusega sõidukite tehnoloogiate arendamisele, liikluse ummistuse vähendamisele kui ka tarkade transpordilahenduste parendamisele.
Täpsemalt saab tutvuda Horizon 2020 programmiga ja kõigi valdkonnaga selle inglise keelsel kodulehel:
Tartu Regiooni Energiaagentuur