Kogukonnaenergeetika2021-01-07T12:59:32+00:00

Abiks kogukonnaenergeetika projekti elluviimisel

Kogukonnaenergeetika on:

 • kogukondlik (näiteks külakogukonnad, korteriühistu, metsaühistu, väikesaare elanikud jne) ühistegevus, mille eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma liikmetele elektrit ja soojust;
 • ühiselt investeerimine elektri ja soojuse tootmisse ja osalemine elektriturul tootja, müüja ning tarbijana.

Kõige levinum viis selleks on energiaühistute loomine.

Kogukonnaenergeetika ei ole piiritletud mahu, suuruse ega asukohaga, seega hõlmab see endas nii väga väikeseid kui ka suuri pikaajalisi projekte.

Taastuvenergiaallikate (päike, tuul, biokütused, maasoojus jne) mitmekesisus ja tehnoloogiate taskukohasus võimaldab kodanikel hakata osalema energiatootmises ja müümises ning tarbida enda toodetud energiat

Kogukondlike energiatootmisprojektide edendamine on väga paljulubav võimalus tõsta taastuvenergia osakaalu Läänemere regioonis. Need mängivad olulist rolli üleminekus süsinikuneutraalsusele ja detsentraliseeritud energiatootmisele, mida juhivad ja milles osalevad uued aktiivsed energiakodanikud – tootvad tarbijad.

Küsi oma küsimus siin!

Konsultatsioon ja nõustamine

Üldine nõustamine ja info – kogukonnaenergeetikaga ja energiaühistu loomisega seotud esmase üldteabe pakkumine ja ideede aruelu. Tulge meile kontorisse või tuleme ja räägime kohapeal!

Kohalikule omavalitsusele või muu suurema energiaühistu algatajale – Teil on tulnud idee algatada oma piirkonnas või omavalitsuses uue tegevusena energiaühistu, kuid ei tea, kuidas alustada ning oma head mõtted viia kohaliku kogukonnani või laiemale osalejate ringile? Kuidas neid kutsuda osalema? Keda peaks veel kaasama? Millised lahendused sobivad? Võta meiega ühendust!

Administratiivsed teenused

Hankedokumentatsiooni koostamise tugi – Suurema investeeringu õnnestumises mängib suurt rolli korrektselt ja läbimõeldult koostatud hankedokumentatsioon. See tagab, et hanke lõpuks saate just Teile kõige sobivama(d) seadme(d). Juhul kui vajate tuge hankedokumentatsiooni koostamisel, siis meie aitame!

Projektitaotluste koostamine või tugi – Olete leidnud oma energiaühistu loomise või muu kogukonnaenergeetika projektile sobiva rahastusallika. Vältimatult eelneb raha saamisele taotluse kirjutamine ning rahastusotsuse ootamine. Aitame kirjutada projektitaotlust! Vastavalt vajadusele kas ainult nõustame või kirjutame Teie andmete põhjal kogu taotluse ise.

Projektide aruandluse nõustamine/tugi või kogu aruandlus – Olete projekti elluviimiseks EL või siseriiklikest vahenditest toetust saanud ning sellega kaasneb aruandluskohustus. Olenevalt rahastusallikast võib tegemist võib olla küllaltki töömahuka ning keerulise ülesandega, mille tegemiseks ei ole piisavalt inimesi/ teadmisi/ kogemusi. Saame aidata!

Uus

 1. Co2mmunity-Roadmap
 2. Context and agency in urban community energy initiatives: An analysis of six case studies fron the Baltic Sea Region (S.Ruggiero, H.Busch, T.Hansen, A.Isakovic)
 3. Co2mmunity_White-Paper_policy-recommendations_final

Eesti keeles

 1. Co2mmunity_käsiraamat
 2. Kogukonnaenergeetika Eestis vajab arendamist – loe artiklit “Kogukonnaenergeetika Eestis vajab arendamist” lk 10-11
 3. EBÜ ajakiri – loe artiklit “Oluline samm on astutud – Euroopa Liidus on määratletud energiaühistud” lk 40-42
 4. Kogukonnaenergeetika kasud

Inglise keeles

 1. https://www.rescoop.eu/starters
 2. Co2mmunity-working-paper-2.3
 3. Co2mmunity newsletter 30.09
 4. Co2mmunity newsletter 21.12

Infolehed

Kui soovid kogukonnaenergeetika infolehte endale automaatselt emailile saada, telli see endale siin: http://co2mmunity.eu/newsletter

Teaduslikumat lähenemist

 

Vaata videot

Toivo Aalja jagab oma kogukonnaenergeetika projektides osalemise ja                       Kristaps Locs jagab oma kogukonnaenergeetika projektides osalemise ja 

Co2mmunity projektipartneritega suhtlemise kogemust.                                               Co2mmunity projektipartneritega suhtlemise kogemust.

 

Co2mmunity Taanis ja Lätis

Co2mmunity projektipartner Riga Planning Region tegi video Co2mmunity projektist Taanis ja Lätis. Selleks, et teada saada projektist rohkem teada, vaata seda videot kahest omavalitsusest, Middelfart Taanis ja Mārupe Lätis. 

 

Co2mmunity Rootsis

Rootsi RENCOP on võtnud fookusesse koeteriühistud. Need on juba olemasolevad üksused, kellel on tihti huvi keskkonna, kliimasoojenemise ja energeetika vastu. Tihti on nende katused sobilikud PV-paneelide paigaldamiseks ja majanduslikult on olukord soodne, mis teeb päikesepaneelide paigaldamise pika aja peale kasulikuks investeeringuks. Selles videos külastame Växjö korteriühistut, mis asub Lõuna-Rootsis. See ei ole tuntud kui päikesepaisteline koht, kuid siiski on PV-paneelide paigaldamine mõistlik valik.

 

Co2mmunity Soomes

Lõuna Osstobothnian RENCOP Soomes on organiseerinud virtuaalseid bussituure korteriühistute esindajatele. Selles videos näeme bussituuri, mis viib meid Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 Tamperes asuvasse korteriühistusse.

 

Aerö päikesepark

Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiaga kaugküttevõrgu vee soojendamine

Aerö päikesepark

Loe lähemalt

 

Aerö tuulepark

Aerö saare energiaüleminek algas kogukonnaomandis olevast tuulepargist

Aerö tuulepark

Loe lähemalt

Törneby ja Nöbble päikesepark

Rootsi suurim kogukonnaomandis olev päikesepark, tänu millele on kogukonnaliikmed tootvad tarbijad

Kalmari päikesepark

Loe lähemalt

 

Päikeseelektri jagamine ühistu piires

Nutika mõõtmise IT-teenus, mis võimaldab elanikel jagada ühisomandis oleva päikesepargi toodetud elektrit

Kalmari päikesepark

Loe lähemalt

Wiemersdorfi tuulepark

Tuuleenergia kohta teadmiste omandamine aitas asutada kaks ettevõtet, mis panustavad kohalikku majandusse: insenerifirma ja tuule- ning päikeseparkide tehnilise haldamise firma

Wiemersdorfi tuulepark

Loe lähemalt

Ecopower taastuvenergiaühistu

Edukas ühistufirma pakub 50 000 elanikule võimalust võtta ise käsile energiatootmine ja -tarnimine ning liituda energiapöördega

Ecopower taastuvenergiaühistu

Loe lähemalt

Kogukonna päikesepaneelid Šotimaal

Ühisomandis päikesepaneelid 24 linnavolikogu hoone katusel tootmisvõimsusega 2 MW

Kogukonna päikesepaneelid Šotimaal

Loe lähemalt

Peamised kasud on: 

 • Elektriarvete odavamaks muutumine, kuna toodetakse ise elektrienergiat ja seega ei pea seda ostma;
 • Võimaldab kõikidel kogukonnaliikmetel osaleda energiaturul, mis seni on olnud rohkem suurte energiafirmade pärusmaa; 
 • Suureneb teadlikkus energiasäästust, energiaefektiivsusest ja mõistlikust energiakäitumisest üldiselt;  
 • Rohkem raha jääb kohalikku kogukonda, suuremad energiaühistud võivad luua uusi töökohti, arendada kohalikku majandust; 
 • Taskukohaste summadega taastuvenergiasse investeerimine (üksi kogu päikesepagi rajamine võib olla väga kulukas. Mitmekesi saab investeeringu omavahel ära jagada ning seega pole algsummad enam nii suured); 
 • Suureneb inimeste huvi taastuvenergeetika vastu ja teadlikkus taastuvenergeetika tähtsusest; 
 • Suureneb sallivus oma piirkonna energiaobjektide vastu (inimesed on parema meelega nõus taluma näiteks tuulikud või päikeseparke, milles nad on ise osanikud); 
 • Muudab võrgu võimalused paindlikumaks.

Kogukonnaenergeetika kõige olulisemateks tegevusteks peetakse tõepoolest energia tootmist, tarbimist ja müümist. Tegelikult hõlmab kogukonnaenergeetika mõiste paljudel juhtudel ka energeetikaalast kodanikualgatust üldisemas mõttes. Näiteks võib kogukond peale energia tootmise algatada ka muid energiavaldkonda puudutavaid tegevusi: soetada ühiselt taastuvenergia seadmeid, renoveerida kohalikke avalikke hooneid energiasäästlikumaks, algatada kohalike otsustusorganite või külaliikumise kaudu energiaprojekte, leida neile toetust või, vastupidi, tõkestada tegevusi, mis kahjustavad kogukonna huvisid. Kogukonnad saavad osaleda kohaliku tasandi energiapoliitika kujundamisel (nt erastada kaugküttepiirkonna, seda laiendada või muul moel ümber korraldada). 

Energiapööre on gobaalse fossiilipõhise energiasektori muutmine süsinikuvabaks. Selleks on vaja kasutada rohkem taastuvenergiaallikaid. Energiapööret iseloomustab inglise keeles 3D – decarbonised, decentralised, digitalised ehk süsinikuneutraalsus, hajus energiatootmine ja nutikad lahendused võrkudele. Energiakogukonnad kasutavadki enamasti hajustootmist. Läbi energiapöörde võiks tulla võimalikult palju kogukondi ehk tavakodanikke energiaturule tootvate tarbijatena. Digitaliseerimine tähendab seda, et energiat toodetakse ja tarbitakse siis kui on vaja ja seal, kus on vaja, st toimub vajaduspõhine tootmine. Toodame ainult siis, kui selleks on reaalne vajadus ja seal, kus on tarbimise koht. Energiapöörde edu tagab energiatõhusus.

Energiapööre on leiem mõiste maailma energiasüsteemi muutmiseks keskkonnasõbralikumaks, vajadusepõhisemaks, omandivormilt mitmekesisemaks. 
Euroopas mõteleme selle all vähem tarbimist, väiksemaid kadusid, rohekm taastuvaallikatest muundatud energiat vajaduse katteks, ning toormine muutub hajusamaks, rohkem väiketootjaid ja sellega ka tarbijate aktiivsemat osalemist energiaturul tootva tarbijana. 

Spetsiaalset õigusraamistikku kogukonnenergeetika reguleerimiseks hetkel Eestis ei ole. Käsitletakse sarnaselt tavalise väiketootjaga. Otseselt piiranguid või kohustuslikke vorme pole ette nähtud – võib olla osaühing, MTÜ, tulundusühing jne. 

 

Tulemas

Hetkel ei ole ühtegi üritust tulemas

Toimunud

24.09 Co2mmunity lõpukonverents Lilleorus

Co2mmunity lõpukonverentsi kokkuvõte

KONVERENTSI AJAKAVA:
10.30 – 11.00 Saabumine, hommikukohv.

11.00 – 11.20 Tervitussõnad
– Tartu Regiooni Energiaagentuur / TREA ( päeva tutvustus, lühidalt kogukonnaenergeetikast)
– Lilleoru (Ave Oit- Lilleoru MTÜ esinaine)

11.20 – 13.00 Lilleoru tutvustus ja ringkäik
– Ajalugu, põhimõtted, kogemused, tegevused ( Ave Oit – Lilleoru MTÜ esinaine)
– Lilleoru õppekeskus ja energialahendused (Toivo Aalja- Lilleoru kauaaegne
arendusjuht)

13.00 – 14.00 Lõunasöök

14.00 – 15.00 Kogukondlik (ühis)tegevus ja mõttelaad (Toomas Trapido, Gaia Akadeemia asutaja ja Eesti
ökokogukondade ühenduse üks eestvedajaid)

15.00 – 16.00 Commmunity projekt (Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur)

– tulemused ülevaatlikult
– peamised tegevused energiakogukonna loomisel (R.EN.CO.P lähenemine)
– hetkeuudised ja järgmised tegevused kogukonnaenergeetika valdkonnas Eestis
– küsimused ja vastused

16.00 – 16.15 Konverentsi lõpetamine ja head soovid koduteeks!

 

 

 

08.09 Co2mmunity rahvusvaheline lõpuseminar

19.06 Ühistegevuse roll energiapöördes

Kokkuvõte, slaidid ja video: http://www.comets-project.eu/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90

Päevakava:

10.00 – 10.10 Tervitussõnad. Seminari tutvustus. Veebinari tehnilised küsimused – Martin Kikas (TREA)

10.10 – 10.40 Peaettekanne – Ühistegevuse roll energiapöördes – Marek Strandberg (keskkonnaekspert, Tallinna Energiaagentuur)

10.40 – 11.30 COMETS-i projekti ülevaade ja energiaühistute küsitlus – eesmärgid, ülesehitus ja esialgsed tulemused – Nele Ivask (TREA)

11.30 – 11.50 Tutvustame (energia)ühistut – Toivo Aalja (Lilleoru), Ülo Kask (TREA)

11.50 – 12.10 ‘Communities for Future – kogukonnad tulevikuks’ COMETS-i platvorm (kasutajaks saab registreeruda SIIN) – Nele Ivask (TREA)

12.10 – 12.20 Kokkuvõte. Küsimused – vastused

12.20 – 13.00 Valikuline sessioon. TREA COMETSi meeskond on valmis abistama küsimustiku täitmisel, tugiplatvormi üle vaatamiseks ja/või edasiseks aruteluks ning võrgustike loomiseks

 

 

12.06 Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 3. Energiaühistud

Veebinari kokkuvõte

Ettekanded:

10.00 – 10.20 Tervitussõnad. Põgus sissejuhatus kogukonnaenergeetikasse – tähendus, kasu, motivaatorid ja vajalikkus Martin Kikas (TREA)

10.20 – 10.40 Kogukonnaenergeetika lähiminevik Eestis. Head näited lähinaabritelt – Ülo Kask (TREA)

10.40 – 11.00 Nele Ivask Kogukonnaenergeetika TREAs – Nele Ivask (TREA)

11.00 – 11.25 Võrguettevõtja ning energiaühistu kui väiketootja liitumised  – Marii Uduvee (Elektrilevi, Tootjaliitumiste tootejuht)

11.25 – 11.45 Kogukonnaenergeetika ja taastuvenergia direktiiv EL 2018/2001 – Liisa Mällo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetika osakond)

11.45 – 12.00 Uudised ja tulevased sündmused: Taastuvenergiakogukondade käsiraamat, Kogukonnaenergeetika koduleht värskelt avatud, kogukonnaenergeetika sõprade meililist, kontaktid jne.

12.00 – 12.30 – küsimused, lõpetamine

 

 

04.12.2019 Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas

Ettekanded:

9.45 Tervituskohv ja registreerumine

10.00 – 10.30 Tervitussõnad. Kogukonnaenergeetika tähendus, tähtsus ja vajalikkus – Martin Kikas (TREA)

10.30 – 11.15 Senine tegevus kogukonnaenergeetika valdkonnas Eestishead näited lähinaabritelt (Taani, Soome, Rootsi) – Nele Ivask (TREA), Ülo Kask (TREA)

11.15 – 11.45 Kogukonnaenergeetika ja taastuvenergia direktiiv EL 2018/2001 – Liisa Mällo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetika osakond)

11.45 – 12.30 varane lõuna

12.15 – 12.45 Peamised takistused energiaühistute loomisel Eestis – (TREA)

12.45 – 13.15 Energiaühistute käsiraamat – Aare Vabamägi

13.15 – 15.15 Arutelu lahtiste küsimuste üle (võimalik sisend arendatavasse käsiraamatusse)

15.15 – 16.00 Kokkuvõte päevast ja seminari lõpetamine vabas vormis