Alljärgnevalt on toodud väljavõte Valitsuse 30.08.2012 istungi kommenteeritud päevakorrast.

5. Energiatõhususe miinimumnõuded
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Tüüp: määruse eelnõu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelnõuga kehtestatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõuete uus terviktekst. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta ning selle alusel vastu võetud ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadusest. Võrreldes kehtiva määrusega käsitleb eelnõu vaid hoonete energiatõhususega seotud nõudeid, aga mitte energiatõhususe arvutamise metoodikat, tulenevalt metoodika spetsiifilisest olemusest kehtestatakse see eraldi majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

Eelnõuga tõstetakse energiatõhususe miinimumnõudeid, sest direktiivi kohaselt peavad kehtestatavad energiatõhususe miinimumnõuded olema kuluoptimaalsed. Kui kehtivas määruses on ehitatava väikeelamu energiatõhususe piiriks 180 kWh/(m2a), siis eelnõus on selleks 160 kWh/(m2a). Samuti muudetakse piirväärtuse arvutamisel kasutatava elektri kaalumisteguri väärtust 1,5-lt 2-le. Kuluoptimaalne lähenemine on vajalik, sest see keskendub hoone elutsüklile ning loob seega eeldused pikas perspektiivis mõistliku energiatõhususe tasemega hoone ehitamiseks.

Määruse definitsioonid ja nõuded töötas välja TTÜ ehitusteaduskond kaasates energiatõhususe valdkonna spetsialiste avalikust sektorist ja erasektorist. Energiatõhususe piirväärtuste leidmisel on lähtutud direktiivist ja selle alusel antud arvutusmetoodikast. Energiatõhususe miinimumnõuete karmistumine aitab kaasa energiakasutuse efektiivsuse suurendamisele ning energiatõhusamete hoonete ehitamisele. Rangemad energiatõhususe miinimumnõuded suurendavad esialgsel hinnangul hoonete ehitamise ning olulise rekonstrueerimise maksumust 5-10 protsenti.

Määrus jõustub 9. jaanuaril 2013.