Jaanuari lõpus peeti tartus EL Horisont 2020 projekti Social Green koosolekut.

Peale tavapäraste projektikoosolekute ja töiste arutelude viidi külalisi vaatama ühte projekti käigus innovatsioonivautšeri saanud ettevõtet, ja teisi Lõuna-Eesti ettevõtteid, arutledes biokütuste kasutamise võimaluste ja edendamise üle.

Lõuna-Eestis Võrumaal asuv Taarapõllu talu tegeleb puuviljade, marjade ja köögiviljade mahetootmise ning töötlemisega. Üks Secure Chaini rojekti käigus eestis väljastatud innovatsiooniosakutest läks just Taarapõllu talule sealse mikrokoostootmisjaama arendamise tasuvusarvutuse koostamiseks. Idee oli vahetada talu vedelkütuse katel biomassil töötava puugaasitehnoloogiaga koostootmisjaama vastu selliselt, et kogu toodetav soojus kasutataks täies mahus ära oma talus. Ettevõtte tegevjuht Silvi Langus rääkis külalistele talu tootmistegevustest ja arenguplaanidest, näitas hiljaaegu paigaldatud päikesejaama laohoone katusel ning praeguse toodangu sortimenti. Põhjalikumalt peatuti Secure Chaini innovatsiooniosakuga seotud tulevasel investeeringul, mille kohta ettevõtte esindaja tunnistas, et esialgu ilusana tunduv investeering tuleb siiski tulevikku lükata, kuna ettevõttel endal puuduvad investeeringuks vajalikud vabad vahendid ning välisinvestorite kaasamiseks pole nende koostootmisjaam piisavalt atraktiivne – liiga väike ja madala tasuvusega investeering perifeerses piirkonnas.

Lisaks külastati samal päeval Warmestoni pelletitehast Võrumaal Sõmerpalus, seal tutvustati külalistele Eesti metsa- ja puidutööstust nii konkreetse ettevõtte kui riiklikul tasandil. Warmeston on Eesti esimene ettevõte, mille toodang vastab SBP (ingl k Sustainable Biomass Program) sertifikaadile.

Lõuna-Eesti ringkäik lõppes Tartus, kus suurettevõte Fortum hoolitseb kogu linna toasooja eest kohalike biokütuste baasil. Arutleti kaugkütte plusside üle linnalistes asulates ning külalistele tutvustati ettevõtte tulevikuplaane: AS Tartu Fortum on huvitatud elektri ja soojuse koostootmise juurutamisest, mille puhul lisaks keskkonnahoiule väheneks ka kütuste kulutamine 20% võrra.

Uudse teenusena on juba praegu kesklinnas käivitatud nö külmajaam – keskkonnasõbralik kaugjahutus, mis kasutab jahutamiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka Emajõe külma vett. Erinevate lahenduste paindlik kombineerimine erinevatel aastaaegadel võimaldab optimeerida külmamasinate töörežiime ja võimsust. Selleks, et jahutus klientideni jõuaks, on Tartu kesklinna alla rajatud 1,6 km kaugjahutusvõrk. Kaugjahutusjaama ja -võrgu ehitamisse investeeriti 5,7miljonit eurot.

SecureChaini nelja-aastane projekt on jõudmas lõpusirgele − juba vähem kui poole aasta jooksul, käesoleva aasta juunis, toimub projekti lõpukonverents Brüsselis.