Energiamonitor

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused

1.Kasutustingimused

 Teenusepakkuja on teinud omalt poolt kõik endast oleneva, et Teenuse sisu vastaks kehtivatele õigusaktidele ning leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane. Teenusepakkuja ei garanteeri informatsiooni õigsust ega vastuta teenuse kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Teenuse väljatöötamist on toetanud INTERREG Läänemere programm. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest kuidas antud infot kasutada võidakse.

Kasutajal on soovitav enne Teenuse kasutamist tingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda. Kasutaja annab Teenusepakkujale loa oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikale.

Tingimused jõustuvad 01.03.2019 ning jäävad tähtajatult kehtima.

2.Privaatsuspoliitika
2.1. Privaatsuspoliitika üldsätted

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ („Teenusepakkuja”) asutab kasutajate soovi hinnata kõrgelt oma privaatsust ja isikuandmete kaitset. Võtame nende andmete kaitsmist väga tõsiselt. Teenusepakkuja pakutava Teenuse kasutajate („Kasutaja”) isikuandmete töötlemisel kohaldatakse Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele vastavat privaatsuspoliitikat. Andmed säilitatakse serverites, mis paiknevad Euroopa Liidu liikmesriigis ning Teenusepakkuja ei avalda Kasutajate ja teiste isikute andmeid ilma antud isiku loata või muu seadusel põhineva aluseta.

Privaatsuspoliitika kirjeldab peamisi Teenusepakkuja poolt kasutatavaid isikuandmete töötlust puudutavaid põhimõtteid ja eesmärke. Kasutajateks võivad olla Teenusepakkuja füüsilistest isikutest kasutajad või kasutajaks olevate ettevõtete või organisatsioonide esindajad.

Teenusepakkuja Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla Teenusepakkujast erinev privaatsuspoliitika. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

Rakenduse Kasutajad on nõustunud E-monitori kasutamistingimuste ja privaatsuspoliitikaga, mis sätestavad, kuidas Kasutajad meile oma isikuandmeid edastavad ning kuidas meie neid käsitleme, et need oleksid piisavalt hästi kaitstud.

2.2. Töödeldavad andmed ja nende allikad

Teenusepakkuja saab töödeldavad isikuandmed Kasutajalt seaduslikul teel seoses teenuste kasutamisega. Teenusepakkuja võib Kasutaja ja Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid kasutada eelkõige Teenuse osutamiseks ning käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud erijuhtudel.

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (sh tarbimisandmed), sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Teenusepakkuja töötleb eelkõige sellist Kasutaja kohta käivat teavet, mida Kasutaja ise teenust kasutades avaldab või lubab avaldada (kolmandad andmebaasid) ning teavet, mida Teenusepakkuja saab teenuse kasutamise käigus, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

 • Kontaktandmed;
 • Energiatarbimise, energia ja energiateenuste maksumuse andmed;
 • Elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);
 • Kasutaja ja Teenusepakkuja vaheline kirjavahetus;
 • Andmeid kasutajaliidese kasutamise ja teenuse kasutamisega seotud tegevuse kohta;
 • Andmed sisu ja reklaamide isikupärastamiseks;
 • Andmed sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks.

Teenusepakkuja saab Kasutaja kohta andmeid kolmel viisil:

1) Kasutaja ise edastab vastavad andme Teenusepakkujale, näiteks sisestab oma nime, meiliaadressi, postiaadressi või telefoninumbri, esitab Teenusepakkujale oma tarbimisandmed või volituse energiateenuse pakkujatelt andmete küsimiseks;

2) Teenusepakkuja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja Teenuste kasutamise kohta (näiteks millist veebilehitsejat või millist seadet Kasutaja selleks kasutas) või Teenuste osutamiseks (näiteks tarbimisandmed, pakkumised). Andmete kogumiseks kasutatakse usaldusväärseid ja tunnustatud kolmandate isikute poolt loodud tööriistu nagu näiteks Google Analytics või Ispectlet;

3) Teenusepakkuja saab andmeid kolmandatelt isikutelt vastavalt Kasutaja volitatud Teenusepakkuja või tema koostööpartneri päringule, näiteks Elering AS-i hallatavast andmelaost saadud Kasutaja elektritarbimise andmed.

2.3. Andmete töötlemine

Andmete töötlemine põhineb eelkõige Kasutaja poolt Teenusepakkujale antud nõusolekul töödelda Kasutaja poolt avaldatud, kolmandatest andmebaasidest Kasutaja nõusolekul avaldatud ja Teenuse kasutamise kohta kogutud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annab Kasutaja Teenusepakkujale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgiks on peamiselt pakkuda, korras hoida, turvata ja parandada Teenuseid ja arendada uusi. Teenusepakkuja kasutab seda teavet ka selleks, et arendada ja pakkuda Kasutajale kohandatud sisu.

Teenusepakkuja võib kasutada veebirakenduse Kasutajate poolt sisestatud andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja teha nende alusel avalikult esitatavaid kuid kasutajate anonüümsust tagavaid uuringuid ja kokkuvõtteid.

Teenusepakkuja tagab oma võimaluste piires töödeldavate andmete kvaliteedi. Teenusepakkuja võib muuta sisestatud andmeid osas, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks toimimiseks. Sellegipoolest vastutab Kasutaja enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

2.4 Andmete turvalisus, säilitamine ja kustutamine

Teenusepakkuja hindab kasutajate andmete turvalisust kõrgelt ning rakendab otstarbekaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmed säilitatakse serverites, mis paiknevad Euroopa Liidu liikmesriigis ning on turvatud Teenusepakkujale teadaolevalt parimal moel ning Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele vastavalt.

Turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks on sisenemine E-monitori kaitstud parooliga. Tuleb valida piisavalt keeruks parool, mitte seda jagada soovimatutele isikutele ega salvestada või jääda sisse loginuks võõrastes seadmetes. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele. Teenusepakkuja on Kasutajal võimaldanud oma objekti andmeid (sh võimalikke objektiga seotud olevaid isikuandmeid) ja objekti kasutajaõigusi jagada kolmandata isikutega. Soovimatututele  isikutele või soovimatute andmete avaldamise vältimiseks peab kasutaja tutvuma ja olema kindel võimaldatud jagamisfunktsioonide toimimises. Selleks palub Teenusepakkuja tutvuda rakenduse juhendmaterjaliga või võtta täpsustamiseks Teenusepakkujaga ühendust e-maili teel info@trea.ee.

Teenusepakkuja ei avalda Kasutajate ja teiste isikute andmeid ilma antud isiku loata või muu seadusel põhineva aluseta.

Andmeid säilitatakse seni, kuni Kasutaja pole palunud andmeid eemaldada või Teenusepakkuja pole omaalgatuslikult andmeid eemaldanud.

2.5. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Teenusepakkuja ei müü, rendi, vaheta ega anna üldjuhul muul viisil Teenusepakkuja välistele isikutele üle isikuandmeid ilma Kasutaja nõusolekuta, välja arvatud

 • juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või
 • pädevate asutuste korraldusel või
 • juhul, kui tekib vajadus kaitsta Teenusepakkuja õigustatud huve vastavalt kehtivatele seadustele ning
 • privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

Äritegevuse arendamise käigus võib Teenusepakkuja oma äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Teenusepakkuja või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Teenusepakkuja Kasutajate isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kaasata Kasutajate isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

2.6. Privaatsuspoliitika muudatused ja lisateave

Teenusepakkuja poolt arendatav rakendus areneb ning samaaegselt muutuavad ka privaatsuspoliitikat puudutavat õigusaktid, millest tulenevalt võime sisse viia privaatsuspoliitika muudatusi. Teenusepakkuja võib käesolevasse Privaatsuspoliitikasse ja sellega seotud informatsiooni muudatusi teha ilma Kasutajat teavitamata. Teenusepakkuja võtab endale õiguse käesoleva dokumendi muudatustest Kasutajat teavitada veebilehel või e-posti teel. Võimalike muudatustega kursis olemiseks soovitab Teenusepakkuja Kasutajal regulaarselt Privaatsuspoliitikaga tutvuda. Kui mingi käesolevate tingimuste säte muutub või osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust või kohaldatavust; ning tühine või kehtetu säte asendatakse uuega ja/või tõlgendatakse tingimusi selliselt, mis on juriidiliselt võimalikult sarnane asendatud sätte või määratlusega. Teenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kui Kasutajal tekib küsimusi seoses siin kirjeldatud privaatsuspoliitikaga, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@trea.ee. Kui Kasutajal on ka pärast meiega suhtlemist tunne, et tema privaatsusõigusi on rikutud, siis saab ta sellest teada anda Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, kelle koduleht on veebist leitav järgmiselt aadressilt – www.aki.ee.