Energiamonitor

Kasutusjuhend

TREA E-monitor kasutusjuhend
v1.0

TREA E-monitor on hoone energia- ja finantskulude hoiustamise ja analüüsimise vahend, mille abil saab kasutaja parema arusaama hoone vajadustest ning võimalikest kokkuhoiu kohtadest.

Rakenduse kasutamiseks on vajalik kasutaja loomine kasutades e-maili aadressi.

Esimesel külastusel pakub rakendus valikut kasutada näidishoonet või alustada kohe enda hoone üles seadmisega E-monitori keskkonda.

Põhimõtted

Hoone võib olla kirjeldatud tervikuna (näiteks kortermaja) või osana (näiteks korter kortermajast) – edaspidi kasutame terminit objekt.

Igale objektile saab lisaks üldandmetele kirjeldada 3 energialiigi (küte, tarbeelekter, vesi) allikad:

 1. Kütteseadmed
 2. Elektrimõõdik(ud)
 3. Vee soojendamise seadmed

Näide mitme kütteseadme seadistusest. Siinkohal väljendatud siis olukorda, kus peamine soojus tuleb kaugküttest, aga lisaks (vajadusel) ka elektriradiaatorist.

Seejärel tekib kuluandmete haldusesse ja analüüsi iga allika kohta rida ning ka summa:

 

Kõik sisestused on teineteisest sõltumatud, mis tähendab, et iga seadme juures peab arvesse võtma ainult selleks liigiks vajalik energia. Ehk kui keskküttega soojendatakse ka vett, siis tuleb lahutada sisestamisel maha vee soojendamise energiakulu.

Sõltumatud sisestamised on vajalikud, et objekti energiavajadust liigiti täpselt kaardistada ning pakkuda rakenduses võimalikult täpseid tulemusi energiamärgise leidmiseks.

Elektrimõõdikute alla sisestamine on erandlik ning tuleb silmas pidada, et tarvilik on võrgust ostetud elektri kulu, mitte elektrinäit ega muu arvutuslik suurus objektil muid elektrikulu allikaid silmas pidades. Juhul kui elektrit kasutatakse ka kütmiseks(õhksoojuspump, otseküte jm) või vee soojendamiseks (boiler), siis tabelites ja graafikutel lahutatakse kogu elektrikulust kütte ja vee jaoks tehtud kulud.

Uue objekti ülesseadmine

Tähelepanu – palun kontrollida enne esimest salvestamist üle objekti tüüp (ja alamtüüp), kuna seda hiljem muuta ei saa.

Objekti profiili täpne täitmine tagab hilisemal analüüsil paremad tulemused. Kui kõik andmed pole kättesaadavad või teada, siis esmaseks kasutamiseks on piisav, kui on olemas suletud netopind ja kraadpäevade piirkond. Korrektselt määratud kraadpäevade piirkond võimaldab kütteenergia kuludest välistada kliimamõjud ja seeläbi teostada täpsema analüüsi aastate eripärasid kõrvaldades(loe lisa: http://www.kredex.ee/energiatohususest/kraadpaevad-4/).

Näide hilisemaks analüüsiks piisavalt täidetud profiilist:

 

Energiamärgise info lisada juhul, kui objektile on juba väljastatud märgis. Vastasel korral jätta info sisestamata.

Kuluandmete sisestamine

Objektiga seotud kuluandmete juures on võimalik hallata energia- kui finantskulu.

Energiavajaduse hindamiseks tuleb täita ära kindlasti kõik energiakulu väärtused. Juhul kui soovite analüüsida ka rahalist kokkuhoidu, siis tuleks ka seal väärtuseid hoida (eurodes).

Kuluandmeid sisestatakse iga allika kohta kuu kaupa.

 

Kuluandmete sisestamiseks on valmis pandud 2 abivahendit:

 1. Kalkulaator, millega saab leida energiakulu ühikuhinna kogumaksmuse kaudu ja vee soojendamiseks kuluvat energiat, juhul kui eraldi energiamõõdik puudub.

Näide, kus on leitud 225€ arve ja sooja vee kulu kaudu energiakulu kütteks. Antud väljade õige kasutus sisestamiseks oleks nüüd sisestada veekulu kuupmeetrites(3.5) ning küttekulu MWhs (3.65). Vajadus sellise kalkulaatori järele tuleneb peaasjalikult olukorras, kus asutakse keskkütte piirkonnas, kus on teada hind, aga puudub energiakulumõõdik oma majas. Vee soojendamise energiakulu leidmine osutub vajalikuks, kui keskkütte abil soojendatakse ka tarbevett, kuid energiat eraldi ei mõõdeta.

Kalkulaatori puhul peab silmas pidama, et väärtused tuleb tabelis paigutada korrektsele positsioonidele, et need seejärel salvestada soovitud kuude kulunumbriteks.

 1. Perioodiline sisestamine, mis võimaldab teatava perioodi energiakulu teades see jagada laiali valitud kuudele.

Näide, kus on teada koguenergiakulu alates oktoober 2018 kuni aprill 2019, aga jaotus kuudele pole täpselt teada. Sisestades kogukulu, jagatakse andmed perioodile laiali. Selline sisetusviis võimaldab kasutajal kiirelt saada aimu rakenduse analüüsiosast, küll aga peab arvestama, et tarbimislikud eripärad ei pruugi saada kajastatud (näiteks väga tuulisel kuid soojal kuul rohkem kütmine, mis paistaks välja ainult jooksvalt sisestades). Samuti peab silmas pidama, et perioodiline sisestamine asendab kuluandmete dialoogis andmeid ning salvestamise korral seal eelnevalt olnud andmed kirjutatakse üle.

 

Perioodilise sisestuse puhul peab silmas pidama, et kütteenergia puhul kasutatakse kraadpäevade temperatuure ajaperioodil. Elekter ja vesi jagatakse võrdselt.

Märkmed

Objektil on võimalik lisada märkmeid, mille eesmärgiks on kulukohti mõjutavate muudatuste kajastamine rakenduses, et hinnata nende võimalikku mõju. Näiteks kui objektil vahetatakse aknad või uuendatakse valgustust, siis saab selle märkida vastavasse kuusse ning seejärel ilmub märge muudatusest graafikutele.

Meetmed

Objekti analüüsimiseks on võimalik rakendada erinevaid meetmeid. Täpne nimekiri sõltub seadistatud objektist, siinkohal loetleme ära võimalikud variandid:

 1. Renoveerimine A/B/C energiaklassi
  a) Kohaldatav ainult kortermaja korral silmas pidades juba sisestatud(selle puudumisel automaatselt arvutatud) energiaklassi
 2. Päikesepaneelide paigaldamine
 3. Käitumise muutmine

Meetmete kohta on rohkem informatsiooni nende rakendamisel.

Meetmed on seadistatud esmase hinnangu saamiseks ning neid andmeid ei tohiks käsitleda kui lõplikku tõde. Parema arusaama ja analüüsi aitavad koostada meie eksperdid, kes viivad läbi detailse analüüsi.

Võrdlemine

Korrektselt sisestatud objektidest koostatakse valim, millest kasutaja saab valida enda objektile sarnaseid objekte võrdlemaks kulu ruutmeetri kohta. See aitab hinnata, kas objekti kulud on pigem norm või erand, ning teha asjakohased järeldused. Võrdluse puhul tuleb silmas pidada, et andmed ei ole garanteeritud täpsusega, kuna nende näol on tegu anonümiseeritud objektidega teistelt kasutajatelt.

Jagamine

Objekti jagamiseks on 3 peamist viisi:
1. Kasutaja kutsumine kas halduriks või vaatlejaks

 1. Ligipääsulingi jagamine
 2. Andmete väljastamine .pdf või .csv kujule

Kasutaja kutsumise juures peab silmas pidama, et vaatleja saab ligi kõigile andmetele, mis on sisestatud, kuid ei oma õigusi neid muuta. Halduril on õigus ka andmeid sealhulgas kasutajaid muuta.

Demo objekt

E-monitori meeskond on ette valmistanud mõned objektid, mille peal saate proovida võrdlemisi ja moduleerimisi. Demo objekti puhul võib ette tulla mõningast andmete mahajäämust (kui TREA meeskond pole jõudnud näiteks uue kuu andmeid veel uuendada), küll aga ei vähenda see nende poolt antavat väärtust võimalike funktsionaalsuste kohta programmis.

E-monitor ja TREA

Rakendus on mõeldud kasutamiseks objekti energiavajadusest huvitatud kinnisvara omanikele/halduritele/kasutajatele. Kuigi E-monitor annab endast parima, et olla võimalikult täpne kaaslane vajadusi hindamaks, on siiski reaalsete otsustamiste eel mõistlik pidada aru spetsialistidega TREAst, kes on koostanud E-monitori rakenduse.

TREA spetsialistidega on kõige parem võtta ühendust süsteemi vahendusel, kuna see võimaldab neil näha sama mida kasutaja ning olla nõustamisel täpsemad.