Artikkel on esmakordselt avaldatud Eesti Biokütuste Ühingu ajakirjas “Põlevad ja mittepõlevad energiaallikad” 2018/2019. Lae kogu ajakiri alla SIIT.

Martin Kikas, TREA direktor ja energeetikaekspert; Viivika Nagel, kommunikatsioonijuht

2009. aastal asutatud ja seni Eestis ainsana piirkondlikult tegutsev Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) on mittetulundusühing, mis on võtnud oma missiooniks energiamajanduse säästliku edendamise selle kõigis erinevates tahkudes: energiatõhusus, säästev transport, taastuvenergeetika ja energia säästlik kasutus. Sõltumatu nõustajana toetab ühing oma teadmistega kõiki energia lõpptarbijaid, sh omavalitsusi ja väiketootjaid.

Seni on TREA tegutsenud väga edukalt projektimaailmas. Agentuuris töötab kümme inimest ning töömaht on algselt ühelt projektilt kasvanud kümne ja enama samaaegse suuremahulise EL-i kaasrahastatud projektini, millega tuuakse Eestisse valdkondlikke teadmisi ja kogemusi Euroopast ning vääristatakse ja kohandatakse neid oma eksperte kaasates.

TREA projektitegevusega on Eestis kolm linna liidetud linnapeade paktiga ning koos liigutakse ühise eesmärgi, süsinikujalajälje 40% vähendamise poole aastaks 2030. Selleks on kõigile liitunud linnadele koostatud säästva energia tegevuskavad (ingl SEAP – Sustainable Energy Action Plan), mida täiendatakse lähiaastatel ka kliimavaldkonna teemadega, nii et neist saavad säästva energia ja kliimameetmete tegevuskavad (SECAP). Tartus on see protsess juba alanud, algatatud on Tartu Energia 2030+ strateegia koostamine.

Käsil mitu projekti

Välisrahastusega projektid, kus TREA osaleb, annavad oma osa Eesti energiamajanduses püstitatud eesmärkide täitmisele ning aitavad kaasa taastuvate energiaallikate laialdasemale kasutamisele ja energiatõhususe parandamisele lõpptarbimises.

Tegeleme madalatemperatuurilise kaugkütte võimaluste kasutamisega Eestis, näiteks projektis LowTemp soovime testida ja analüüsida senisest madalama temperatuuri kasutamist kaugküttes, et tõhustada süsteemi toimimist.

Projektis BalticForBio analüüsime puitkütuseid kasutavate soojuse ja elektri koostootmise väikeseadmete sobivust Eesti oludesse ning püüame leida neile turunišši. Samas projektis uuritakse, kuidas metsakasvatuse ja metsatööstuse jääkidest rohkem erinevates väärtusklassides puitkütuseid saada.

Tarbijate kasvav teadlikkus ja muutused mõttemaailmas suunavad ühiskonna arengut, seda ka energeetikas. Siin on TREA viimastel aastatel pööranud senisest enam tähelepanu kahele suunale: omavalitsuste energiamajanduse korraldamisele ning kogukondlikule energiamajandusele (energiaühistud).

Pole uudis, et Eesti elanikkond vananeb ja kahaneb pea kõikjal peale suuremate linnade. See ei tähenda omavalitsuste jaoks ainult maksutulu vähenemisega kaasnevaid auke eelarvetes, vaid peegeldub eelkõige elukeskkonnas. Elanike hulga kahanemine toob endaga kaasa tühjenevad majad, külad ja korterelamud. Asulad muutuvad tühjaks ja kõledaks, elukondlike teenuste kvaliteet langeb, kinnisvara väärtus kahaneb, kaugküttesüsteemide koormus muutub ebamõistlikult madalaks ning soojuse hind tõuseb väheste paigale jäänud elanike jaoks liiga kalliks. Kuidas sellises olukorras toime tulla, tagada hoonete energiatõhus renoveerimine ja kaugkütte toimimine ning omavalitsust jätkuvalt arendada – sellele küsimusele oleme koos omavalitsuste ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga vastust otsides korraldanud mitmeid ümarlaudu, seminare ja koolitusi üle Eesti.

Targa linna projekt

TREA projektidest on ehk enim kõlapinda leidnud Tartu linnas ellu viidav SmartEnCity – targa linna projekt, kus tehakse koos teiste Eesti projektipartneritega väga praktiliselt ja kaasavalt läbi sammud, mis suunavad linna arengut energiatõhususe suurendamise ning inimeste teadlikkuse kasvatamise kaudu. SmartEnCity tulemusel saavad Tartu kesklinna piirkonna nn hruštšovkadest smartovkad ehk targad majad. Siinsetest elanikest saavad hea energia saadikud, kes on ühtaegu nii teadlikud tarbijad kui ka tänu kortermajadele paigaldatud päikeseelektrijaamadele (PEJ) otsesed osalised taastuvenergia tootmises.

Kokku renoveeritakse täielikult enam kui 20 maja ning korteritesse paigaldatakse nutikodulahendusi. Üle linna vahetatakse välja tänavavalgusteid, paigaldatakse rattavahetuspunkte ning elektrijalgrataste ja elektriautode laadijaid. Nutika linnaosa elanike hulgast koolitatakse välja targa linna saadikud, kes toetavad uudsete lahendustega hakkamasaamist oma majades ning kannavad projekti peamist sõnumit targast tarbimisest ka väljaspool oma linnaasumit.

Asjatundlikuks energiatarbijaks

Kõige elluviidavam, odavam, kiirem ja ka tõhusam viis muuta meid ümbritsevat elukeskkonda elamisväärsemaks ja soodsamaks ning suunata ise tarbimist on muuta enda ja oma pere energiatarbimise harjumusi. Üks TREA missioonist tulenevaid tegevussuundi on jagada üha rohkem asjakohast teadmist energia lõpptarbijaile kodudes ja kontorites. Me kõik kasutame suuremal või vähemal määral sunnitult energiat ja teeme valikuid, kuid seejuures on oluline, et teaksime, kas iga tarbitud energiaühik oli vajalik ja välditav, et meie otsused oleksid tehtud teadlikult.

Oma tegevustega püüab TREA suunata elanikke mõtlema ja tegutsema nii, et energiakasutus oleks vajaduspõhine ning vajadused omakorda hästi läbi mõeldud. Projektis „Energiaarukas kogukond” osalenud pered rõhutasid, et energiatarbimise jälgimine, visualiseerimine ja asjatundlik selgitamine aitas neil mõista oma tarbimise eripära ja muuta seda sobilikumas suunas.

21. sajandi inimesed on targad ja eneseteadlikud, nad tahavad riigi ja omavalitsuste otsustes kaasa rääkida, rohkem teada saada ning olla ise end ja oma kodukohta puudutavate otsuste tegemise juures. Kaasatus läbib ühise joonena kõiki tegevusi, mis on seotud kas siis energiatarbimisega kodudes või omavalitsuste arengu planeerimisega.

Kodus saab iga pereliige kaasa aidata pere energiatarbimise harjumuste muutumisele ja targale käitumisele. Kogukonniti mõistetakse, et ühiselt tegutsedes on võimekus suurem. Linnadeski on oluline, et elanikud näeksid end osana kogukonnast – olgu selleks siis kogu linn või linnaosa – ning saaksid kaasa rääkida näiteks oma elamurajooni arendamisel.

TREA jätkab oma heade partneritega energiaalase teadmise levitamist. Rohkem infot TREA tegemiste kohta kodulehel: www.trea.ee.

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!