28.01.2019

Läänemere piirkonna konverents „Taastuvenergia ja ruumiline planeerimine: väljakutsed ja tulevikuväljavaated”, mis toimub Riias ja Jelgavas 29.−30. jaanuaril 2019, otsib vastuseid küsimustele, kuidas planeerida uusi taastuvenergiaprojekte, millised on peamised tõrked ja kuidas neid ületada ning kuidas kaasata sidusrühmi, et lihtsustada, tõhustada ja kiirendada üleminekut taastuvenergiale.

Konverents, kus osaleb lisaks planeerimis- ja energiaekspertidele ka keskvalitsuste ja omavalitsuste esindajaid ning teisi huvirühmi, võtab kokku Läänemere piirkonna projekti „Baltic Energy Areas − A Planning Perspective” (BEA-APP) tulemused. Konverentsi teisel päeval arutletakse piirkondliku ja kohaliku tasandi energia- ja kliimakavade koostamise ning elluviimise teemadel ning külastatakse Jelgavas Läti üht võimsaimat koostootmisjaama.

Taastuvenergiale ülemineku üheks takistuseks on ümbritseva keskkonna ja erinevad sotsiaalmajanduslikud vastuolud konkureerivates maakasutustes ja taastuvenergeetika lisandamises arendusprojektidele. See väljendub planeeringuliselt ruumilistes otsustes ja asukohavalikutes, aga ka ruumilise kaaluga projekteerimis- ja ehitustingimuste seadmises, mis võivad olla kas umbmäärased või vastupidi, liialt rangelt detailsed. Projektis analüüsiti Mecklenburg-Vorpommerni tööstusparkide, Lundi ja Äänekoski uuselamupiirkondade ning mitmete linnade kaugkütte arendusprojektide näitel, kuhu ja milliste tingimuste alusel saab uusi taastuvenergeetika rajatisi paigutada, milline on nende sobivus ja tasuvus ning kuidas huvirühmad arendustega nõusse saadi. Strateegiliste energiakavade kontekstis hinnati piirkondade võrdluses taastuvenergiale ülemineku piirkondlikku lisandväärtust.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuhi Antti Roose sõnul on taastuvenergeetika väärtuskett pikem ja terviklikum suuremates riikides nagu Saksamaa ja Rootsi ning tööstuslikult tugevamates ja mitmekesisemates piirkondades nagu Mecklenburg-Vorpommern, Lõuna-Rootsi ja Kesk-Soome. Kuivõrd üle kolmveerandi lisandväärtusest luuakse üldjuhul taastuvenergeetika arendusprojekti investeeringuetapis, siis väljendub taastuvenergeetika panus piirkonna majandusse eelkõige kiire kasvu faasis. Taastuvenergeetika seadmete opereerimine on ka järjest automaatsem, mis tähendab vähest uute töökohtade lisandumist või isegi tööhõive vähenemist. Ka riiklikes makromajanduslikes analüüsides on taastuvenergeetika tööhõivet üle hinnatud, seda ka seoses kaudsete töökohtadega, mis selgus alt-üles põhimõttel tehtud Läänemere piirkonna arendusprojektide ja piirkondlikest analüüsidest.

Interreg BSR BEA-APP TREA

Interreg BSR BEA-APP TREA

Lisateave: Antti Roose, Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht, 5332 8233, antti.roose@trea.ee

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!