Project Description

Area 21

Baltic Smart City Areas for the 21st century

Projekti tegevused: Olemasolevad energiaplaneerimise vahendid ja koostöömudelid, mida omavalitsused strateegilises energiaplaneerimises kasutavad, pole piisavalt terviklikud vähendamaks sektori killustatust ja kasutamaks piirkondade energiasäästu potentsiaali täiel määral. Praegused energiatarbijate käitumist käsitlevad strateegiad pole piisavad, sest puudub koostöö omavalitsuste, energiaettevõtete ja kinnisvaraomanike vahel. Veelgi enam – praegused tööriistad ei lähtu kaugeltki lõppkasutajate vajadustest ja huvidest, need ei võimalda vahetut suhtlemist kodanike kui energiatarbijatega ega too neid strateegilise energiaplaneerimise juurde.

AREA 21 suurendab Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade energiatõhusust. Projektis arendatakse, katsetatakse ja levitatakse uudseid koostöölisi lähenemisviise terviklikuks energiaplaneerimiseks ja rakendamiseks linnaasumites. AREA 21 nihutab fookuse ehitise tasandilt tervikliku süsteemi tasandile, pidades silmas just energiatõhusust ning energia tarbimist.

AREA 21 töötab välja uue lähenemise omavalitsuste koostööks energeetikaettevõtetega, ning kodanike kui energiatarbijate aktiivseks kaasamiseks koostöö planeerimisel, otsuste tegemisel ja rakendamisel. AREA 21 toob energiasäästu planeerimise juurde uusi osalejaid, et töötada välja ja rakendada paremaid energiatõhususe lahendusi, luua piirkondlikku sünergiat ja vähendada killustatust valdkonnas.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 2 550 859,58 € (sh ERDF toetus 2 432 424,58 €)
TREA eelarve: 212 000,00 €

Projekti kestus: 2017−2020

Projekti eesmärk: AREA 21 arendab ja edendab energiatõhusaid linnaasumeid.

Projekti peamised sihtrühmad on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes osalevad energiaplaneerimises kahel moel:
a) strateegilised energiaplaneerijad, kes kehtestavad energiatõhususe meetmete strateegilise raamistiku;
b) kinnisvaraomanikud, kellel on võimalus saada teerajajateks energiatõhususe meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel tarbijatena.
AREA 21 käsitleb kaht konkreetset vajadust:
a) omavalitsuste vajadust teha koostööd energiaettevõtetega ja töötada koos välja terviklikud energiatõhususe meetmed, mis aitavad piirkonna energiasäästu potentsiaali täiel määral ära kasutada;
b) vajadust kaasata tarbijad energiaplaneerimisse, mis omakorda tõstab teadlikkust ning parandab käitumisharjumusi.

Projekti tulemused:

 • Energiatõhusa paikkonna kontseptsioon kui terviklik strateegiline lähenemine energiatõhusale planeerimisele piirkondlikul tasandil
 • Juhised koostöölisele energiaplaneerimisele piirkondlikul tasandil; takistused ja edutegurid
 • Omavalitsuste, energiaettevõtete ning kinnisvaraomanike koostöömudel piirkondliku energiatõhususe edendamiseks
 • Uued IKT-põhised vahendid kodanike ja kinnisvaraomanike kaasamiseks energiaplaneerimisse
 • Uute IKT-kaasamismudelite kasutamise juhendmaterjal
 • Kirjalikud seisukohad koos soovitustega piirkondliku energiatõhususe poliitika parendamiseks

Projekti partnerid:

 • HafenCity University Hamburg (Saksamaa)
 • Tampere University of Applied Sciences (Soome)
 • Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (Venemaa)
 • Kohtla-Järve Town Government (Eesti)
 • Tartu Regional Energy Agency (Eesti)
 • City of Tampere (Soome)
 • Region Skåne (Rootsi)
 • Öresundskraft AB (Rootsi)
 • Free and Hanseatic City of Hamburg (Saksamaa)
 • City of Lublin (Poola)

Projekti koduleht: http://projects.interreg-baltic.eu/projects/area-21-129.html  (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.