28. märtsi Jõgeva linnavolikogu istungil otsustati, et Jõgeva linn liitub Euroopa komisjoni algatusega „Linnapeade pakt”.

Linnapeade pakt on üle-euroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Linnapeade pakti võrgustikku kuulub enam kui 5000 Euroopa omavalitsust. Eestis on Jõgeva Rõuge, Tartu, Tallinna ja Rakvere järel viies, kes paktile alla kirjutas. Esimesteks liitujateks olid Tallinn ja Rakvere. Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetika eksperdi Jaanus Uiga sõnul on neil juba toimiv praktika. „Esimestelt liitujatelt saab õppida, me ei pea leiutama uusi protsesse, need on juba olemas,” leiab Uiga.

Kohustused paktiga liitumisel

Linnapeade paktiga liitumine on omavalitsuste jaoks tehtud võimalikult lihtsaks. Enne liitumist kaardistatakse piirkonna CObaastase. Selle dokumendi alusel on võimalik hinnata, milline on energiatarbimine 2020. a. Seejärel saab omavalitsus linnapeade pakti koduleheküljele andmete sisestamiseks õigused. Lisaks on tagatud juurdepääs teiste omavalitsuste kogemustele ja nõuannetele. Jaanus Uiga sõnul saavad liitunud teada ka erinevatest projektipakkumistest.

„Energiatõhusus on uuel eelarveperioodil Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika üheks põhiteemaks. Seega on need ettevõtmised väga tervitatavad ja loodetavasti inspireerivad ka teisi piirkonna omavalitsusi, ettevõtteid ja linnaelanikke rohkem energiasäästu teemale mõtlema,” sõnas arenduse peaspetsialist Erki Teder.

Linnapeade paktiga liitudes saab jagada teiste Euroopa omavalitustega oma kogemusi ja praktikaid. „Energiasäästlikkuse teema on praegu aktuaalne. Linnapeade paktis osalemisega määratakse ära Jõgeva energiasäästlikkus. Edaspidistes projektides, kus on energiasäästlikkusest juttu, tuleb see kasuks,” leiab Jõgeva linnapea Aare Olgo.

Jõgeva eelised

Jõgeva linnal valmis koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga linna heitkoguste lähteinventuuri ja säästva energiamajanduse tegevuskava. „Selles kajastuvad tegevused, mille elluviimisel peaksime eeldatavalt saavutama COväljapaiskumise vähendamise 2020. a võrreldes 2010. a vähemalt 20% võrra,”selgitab Jõgeva linna arengu peaspetsialist Erki Teder. Dokumentides keskendutakse peamiselt omavalitsuse hoonete energiasäästlikumaks muutmisele, tänavavalgustuse rekonstrueerimisele, korterelamutes energiasäästu saavutamisele ning kohalike energiapäevade teavitusürituste korraldamisele. Energeetiku kinnitusel piisab kasvõi ühest päevast aastas, mil linnakodanik saab tulla ja küsida energeetika kohta küsimusi.

Jaanus Uiga tõi välja, et 2010. a kulutas Jõgeva linn 75 GWh energiat, millega kaasnes 35 000 tonni CO2 eraldumine. 10% sellest moodustab Jõgeva linnavalitsusega seotud haldushoonete ja asutuste, sh OÜ Jõgeva Vesi energiatarbimisest. Energeetika eksperdi arvates ei ole neis näitajates midagi hullu, kuid neid annab veelgi vähendada. Seoses kaugküttesüsteemi biokütusele üleminekuga on linn märgatavalt vähendanud CO2 heitkoguseid. „Jõgeval on juba väga suur tee ära käidud ja linnal on hea positsioon edasi minna,” kinnitab Uiga.

Kui kohalik omavalitsus soovib paktist loobuda, siis sellega mingeid edasisi kohustusi ei kaasne.

Jõgeva linnas on linnapeade pakti võrgustikus kontaktisikuks arenduse peaspetsialist Erki Teder