Käesoleval nädalal kogunevad Tallinnasse mitteametlikule kohtumisele Euroopa riikide energeetika- ja transpordiministrid, et arutada muuhulgas sektori ümberkorraldamist energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamiseks. Kesk- ja Ida-Euroopa Säästva Energeetika Võrgustik (CEESEN) julgustab ministreid fossiilkütustest loobuma ja toetama süsinikuvaba majandust. CEESENi hinnangul on muudatuste elluviimine kriitilise tähtsusega.

CEESEN rõhutab, et üleminek süsinikuvabale majandusele, sh loobumine fossiilsetest kütustest (eriti söest ja põlevkivist) on kohalikele kogukondadele ainus võimalus majanduslikult võita ja oma heaolu kindlustada. Uute töökohtade loomine ja tervislikum elukeskkond on vaid mõned näited energiasiirdest tõusvast kasust. Ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja nendeks vajalike tegevuste kavandamine 2030. aastaks on kriitilise tähtsusega kogu regioonile.

Pariisi kliimakokkuleppe kiire ratifitseerimisprotsess on suurepärane näide Euroopa Liidu institutsioonide võimest vajadusel uusi algatusi luua ja teha kiireid otsuseid. CEESEN rõhutab, et oluline on toetada riikidevahelisi siduvaid eesmärke ja regulatsioone, mis tagaksid nende eesmärkide täitmise. “Energiatõhususele ja säästvusele suunda andvad regulatsioonid peaksid olema seotud Euroopa Liidu eelarvega, et õhutada ambitsioonikaid eesmärke. Selline korraldus on otsustava tähtsusega sidumaks investeeringuid konkreetsete eesmärkide saavutamist vajalike rahastamiskohustustega. Sellisel viisil suunatud Euroopa rahastusvahendite kasutuselevõtmine suurendab riikidele antava Euroopa Liidu rahaliste toetuste lisandväärtust. See tagab pikaajalise plaaneerimis- ja investeerimiskindluse, mida madala CO2-heitmega kogukondade loomine eeldab. Regulatsioonide suurem põimumine Euroopa Liidu eelarvega on samuti lahenduste leidmisel oluline,” tõi välja CEESEN võrgustiku eestvedaja Marek Muiste.

“Suurimaks väljakutseks Euroopa riikidele on üleminek praeguselt fossiilkütuste keskselt transpordisüsteemilt keskkonnasõbralikumale, madala CO2-heitmega transpordile. Muutuse elluviimiseks on vaja innovatiivseid lahendusi ja uut tüüpi koostöövorme. Fosiilkütustest loobumine ja investeerimine taastuvenergiaallikatesse ning energiaefektiivsusesse on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ainus võimalus luua keskkonnasõbralikku transpordisüsteemi,” nendib Muiste.

CEESEN rõhutab, et Euroopa Liidu energia- ja transpordiministrite selle nädala kohtumistel on suur roll Euroopa jätkusuutliku energiamajanduse kujundamisel. Paari nädala pärast kogunevad Prahas rahvusvahelisel konverentsil mitmed spetsialistid, teadlased ja organisatsioonid, et veelgi arendada diskussiooni Euroopa madala CO2-heitmega tuleviku üle.

Lisainformatsion:

Kesk- ja Ida-Euroopa Säästva Energeetika Võrgustik CEESEN ühendab organisatsioone ja üksikisikuid valitsusasutustest, teadusasutustest, mittetulundusühingutest, ettevõtetest jne, kellel on ulatuslikud teadmised ja kogemused energiapoliitika kujundamises, huvirühmade kaasamises, teavitustöös ja rahastamises. CEESENi võrgustiku internetikeskkonnas saavad võrgustiku liikmed luua sidemeid tulevaste partneritega, otsida rahastamisvõimalusi, luua ise neid huvitavaid koolitusi või osaleda neil. CEESEN võrgustik on rahastatud Euroopa Komisjoni teadusarendusprogrammi Horisont 2020 projekti PANEL 2050 poolt (grant 696173). Rohkem informatsiooni leheküljelt ceesen.org!

Tartu, 19.09.2017

Viited:

https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/energeetika-ja-transpordiministrite-mitteametlik-kohtumine

https://ceesen.org/conference

https://ceesen.org/