Smart Living

Energy saving through “Smart Living” solutions

Projekti tegevused: 

Smart Living projekti eesmärk on luua ja populariseerida „aruka elamise“ kontseptsiooni Läti ja Eesti elanikele. Pakkudes olulist nõustamist elamaks mugavamalt ja majanduslikult efektiivsemalt pikema aja jooksul. Ühiskonnas hakkab silma vähene teadlikkus ja väga vähene kogemus taastuvenergia teemadel ja energia efektiivsel kasutamisel. Projekti raames toimuv aruka elamise kampaania on hoolikalt planeeritud ja koordineeritud, et iga tegevus toodaks tulemust ja toimuks sihipärane energiaressursside sääst. Kampaania sihtrühm on elanikud (kodumajapidamise liikmed), kelle vanus jääb 18 ja 70 vahele. Elanike teadmised ja arusaamad saavad täiendust demonstreerides päris elu kogemusi, kuidas muutes enda igapäevasi harjumusi nad saavad säästa energiat ja elada keskkonna sõbralikumalt ning modelleerides erinevaid igapäevaseid harjumusi saab hinnata mugavust ja majanduslike tingimusi. Selle saavutamiseks organiseeritakse ürituste seeria, kus tutvustatakse online platvormi (Interactive flat).

Projekti eesmärkideks on levitada „aruka elamise“ kontseptsiooni. Peamine projekti eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikust keskkonnasõbralike elustiilide ja aruka energiaressursside kasutamise kohta Lätis ja Eestis, ühendades selleks teadmisi ja organisatsioonide kogemusi mõlemas riigis. Projekti raames keskendutakse Läti ja Eesti avalikkuse teavitamisele võimalustest säästa energiaressursse ja ka nende riikide kinnisvara arendajatele/majandajatele julgustamaks neid kasutama taastuvenergia ressursse. Täpsustatud projekti eesmärk on informeerida ühiskonna liikmeid Lätis-Eesti programmi aladel, võimalustest kuidas vähendada nutikalt nende energia tarvet ja seda väheste kuludega.

Projekti rahastab Eesti-Läti piiriülese Interreg  koostöö programm.

Projekti eelarve: 386 536,41 € (sh ERDF toetus 328 555,94 €)
TREA eelarve: 121 167,50 € (sh ERDF toetus 102 992,37 €)

Projekti kestus: 01.03.2020-31.12.2022

Projekti eesmärk: Luua ja populariseerida “nutika elamise” kontseptsiooni Läti ja Eesti elanikele.

Projekti blogi: https: treasmartliving.blogspot.com

Projekti tulemused:

  • Kodumajapidamiste ja energia kogukondade teadlikkus ressursside efektiivsemast kasutamisest on tõusnud
  • Kodumajapidamised on aktiivselt kaasatud töötubadesse, kus õpetatakse ja demonstreeritakse ressursside efektiivsemat kasutust
  • Projekti kaasatud ekspertide abil luuakse huvitav ja motiveeriv programm töötubadesse
  • Ülepiiriline „Aruka elamise“ kampaania hõlmab 600 kodumajapidamist ja 300 energia kogukonna osalist
  • Inimeste harjumused nende igapäeva elus arvestades energia säästu on muutunud keskkonnasõbralikumaks
  • Interaktiivne online platvorm on loodud: https://www.livingsmart.io/

Projekti partnerid:

  • “Green and Smart Technology Cluster” association (LT)
  • Vidzeme Planning Region (LT)
  • Tartu Regional Energy Agency (EE)

Projekti koduleht: https://estlat.eu/en/estlat-results/smart-living.html (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Annika Urbas (annika.urbas@trea.ee); Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee)

See koduleht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.